กำลังโหลด...

Retail Lending

หลักสูตรนำเสนอเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพสินเชื่อรายย่อย  และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งนำแนวคิดเรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรมมาสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และแก้ปัญหาลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อรายย่อยและผู้สนใจทั่วไป 
        

หลักสูตรทั้งหมด