กำลังโหลด...

Investment Consultant

หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนขั้นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เป็นตราสารทั่วไป กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม 

หลักสูตรจัดทำเป็นสรุปและอธิบายอ้างอิงจากเนื้อหาตามตำรา หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (Investment Consultant : Plain Products) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานธนาคารที่ประสงค์จะศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบในการขอใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain Products)

หลักสูตรทั้งหมด