กำลังโหลด...

Market Conduct 2022

การใส่ใจในการบริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นและให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจระบบธนาคารมากขึ้น หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม

หลักสูตรนี้ได้นำ Market Conduct 9 ระบบของ ธปท.มาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ใหม่เป็น 4 หมวด 7 บท พร้อม Motto สรุปแต่ละบทเพื่อให้เข้าใจง่าย

(Market Conduct 2022 เป็น Edition ที่ 2 ซึ่งได้มีการปรับปรุงจาก Edition ที่ 1 โดยอ้างอิงประกาศ ธปท. ที่ สกส2. 4/2563)

หลักสูตรทั้งหมด