กำลังโหลด...

PDPA : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรนี้ นำเสนอเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตาม PDPA  เพื่อให้เข้าใจสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจหลักการ และแนวปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

เหมาะกับผู้ที่ทำงานในสถาบันการเงิน และผู้สนใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(อ้างอิงจาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และคู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย) 

หลักสูตรทั้งหมด