กำลังโหลด...

Commercial Lending

หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ (Medium Enterprises)  รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและให้แนวทางการพิจารณาสินเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและแนวทางการจัดวงเงินให้เหมาะสม ตลอดถึงกฎเกณฑ์การทำธุรกรรมสินเชื่อเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลสินเชื่อตลอดกระบวนการ 

เหมาะกับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะวิชาชีพสินเชื่อธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและกระบวนการธุรกรรมสินเชื่อ และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการข้อมูลอ้างอิงในการบริหารธุรกรรมสินเชื่อ

หลักสูตรทั้งหมด