กำลังโหลด...

การพัฒนาหลักสูตร

TBAC มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการธนาคารซึ่งสามารถขยายเพิ่มได้ตามรายวิชา และได้รับความร่วมมือด้านการจัดหาหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวง ธนาคาร ประกันภัย และประกันชีวิต ผ่านทางธนาคารสมาชิก ชมรมและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สมาคมธนาคารไทย เช่น

- สำนักงานระบบชำระเงิน (PSO)
- ชมรมกฎหมาย, ชมรม Compliance, ชมรมพัฒนาบุคลากร
- ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)

ในการผลิตหลักสูตรในรูปแบบดิจิทัล สถาบันได้ร่วมมือกับบริษัท SmartUp ในการผลิต Digital Content เพื่อให้ได้หลักสูตรในรูปแบบ Micro-Learning ที่ได้มาตรฐานระดับสากล