กำลังโหลด...

หลักสูตรของเรา

โครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย เปิดหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการ และประชาชนให้พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล และการทำธุรกิจในยุคหลังโควิด 19

เรี อ่านต่อ

Digital ID เรื่องใกล้ตัวคุณ

ประเทศไทยกำลังจะทำ National Digital ID ซึ่งจะเปลี่ยน
กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทั้งหมด หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับพนักงานธนาคาร และบุคคลทั่วไป เพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่นำไปสู่ป อ่านต่อ

ปลอดภัยอย่างไรใน Cyber

หลักสูตรนำเสนอเรื่องภัยจากเทคโนโลยีใกล้ตัว และ วิธีการใช้ Internet รวมถึงการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและขององค์กรให้ปลอดภัย เหมาะกับพนักงานทั่วไป

อ่านต่อ

Investment Consultant

หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนขั้นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เป็นตราสารทั่วไป กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม 

หลักสูตรจัดทำเป็นสรุปและอธิบายอ้าง อ่านต่อ

Commercial Lending

หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ (Medium Enterprises)  รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและให้แนวทางการพิจารณาสินเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและแนวทางการจัดวงเง อ่านต่อ

Retail Lending

หลักสูตรนำเสนอเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพสินเชื่อรายย่อย  และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งนำแนวคิดเรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและดูแลลูกค อ่านต่อ

International Trade and FX

หลักสูตรนี้เป็นการเล่าเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ส่งออกและนำเข้าว่าทำอย่างไร จึงจะขายของให้ได้เงิน และ จ่ายเงินให้ได้ของ มีการอธิบายเรื่องยากให้ง่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม SME ได้  เหมาะกับ RM ผู้ดู อ่านต่อ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก 2021

หลักสูตรนี้ จัดทำเพื่อให้พนักงานธนาคารได้ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อใช้อ้างอิงและตอบคำถามลูกค้าในเรื่องหลักเกณฑ์การคุ้มครองเงินฝาก

อ่านต่อ

PDPA : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรนี้ นำเสนอเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตาม PDPA  เพื่อให้เข้าใจสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจหลักการ และแนวปฏิบัติของการคุ้มครองข้อ อ่านต่อ

หลักสูตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF)

หลักสูตรนี้ (เป็น Edition 2 ที่ได้มีการปรับปรุงตามประกาศใหม่) ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วิธีการป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือในการฟอกเง อ่านต่อ

Industry Code of Conduct

หลักสูตรนี้นำเสนอหลักการจริยธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในเรื่องจริยธรรมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยสื่อสารในรูปบทความสั้นๆ ที่มีภาพ และ VDO ประกอบ พร้อมยกตัวอย่างให้พนักงานทั่วไปได้เข้าใจและเห็นภาพเป็น อ่านต่อ

Market Conduct 2022

การใส่ใจในการบริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นและให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจระบบธนาคารมากขึ้น หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงิ อ่านต่อ