กำลังโหลด...

หลักสูตรของเรา

Digital ID เรื่องใกล้ตัวคุณ

ประเทศไทยกำลังจะทำ National Digital ID ซึ่งจะเปลี่ยน
กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทั้งหมด หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับพนักงานธนาคาร และบุคคลทั่วไป เพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่นำไปสู่ป อ่านต่อ

ปลอดภัยอย่างไรใน Cyber

หลักสูตรนำเสนอเรื่องภัยจากเทคโนโลยีใกล้ตัว และ วิธีการใช้ Internet รวมถึงการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและขององค์กรให้ปลอดภัย เหมาะกับพนักงานทั่วไป

อ่านต่อ

Investment Consultant

หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนขั้นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เป็นตราสารทั่วไป กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม 

หลักสูตรจัดทำเป็นสรุปและอธิบายอ้าง อ่านต่อ

Commercial Lending

หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ (Medium Enterprises)  รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและให้แนวทางการพิจารณาสินเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและแนวทางการจัดวงเง อ่านต่อ

Retail Lending

หลักสูตรนำเสนอเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพสินเชื่อรายย่อย  และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งนำแนวคิดเรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและดูแลลูกค อ่านต่อ

International Trade and FX

หลักสูตรนี้เป็นการเล่าเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ส่งออกและนำเข้าว่าทำอย่างไร จึงจะขายของให้ได้เงิน และ จ่ายเงินให้ได้ของ มีการอธิบายเรื่องยากให้ง่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม SME ได้  เหมาะกับ RM ผู้ดู อ่านต่อ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก 2021

หลักสูตรนี้ จัดทำเพื่อให้พนักงานธนาคารได้ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อใช้อ้างอิงและตอบคำถามลูกค้าในเรื่องหลักเกณฑ์การคุ้มครองเงินฝาก

อ่านต่อ

PDPA : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรนี้ นำเสนอเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตาม PDPA  เพื่อให้เข้าใจสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจหลักการ และแนวปฏิบัติของการคุ้มครองข้อ อ่านต่อ

หลักสูตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF)

หลักสูตรนี้ (เป็น Edition 2 ที่ได้มีการปรับปรุงตามประกาศใหม่) ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วิธีการป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือในการฟอกเง อ่านต่อ

Industry Code of Conduct

หลักสูตรนี้นำเสนอหลักการจริยธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในเรื่องจริยธรรมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยสื่อสารในรูปบทความสั้นๆ ที่มีภาพ และ VDO ประกอบ พร้อมยกตัวอย่างให้พนักงานทั่วไปได้เข้าใจและเห็นภาพเป็น อ่านต่อ

Market Conduct 2022

การใส่ใจในการบริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นและให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจระบบธนาคารมากขึ้น หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงิ อ่านต่อ