กำลังโหลด...

Value Proposition

• สร้างมาตรฐานกลางร่วมกันในหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งทุกธนาคารต้องมี เช่น Market Conduct, Compliances, Credit Analysis, Basic Risk Management เป็นต้น
• เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนจากการทำหลักสูตรภาคบังคับที่คล้ายๆ กัน ทุกธนาคาร
• ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทักษะ ความรู้ ผู้ผ่านหลักสูตรมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ในระบบธนาคาร