กำลังโหลด...

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างสถาบันฝึกอบรมด้านการเงินการธนาคารที่มีมาตรฐานระดับสากล

 

พันธกิจ

- ยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพด้านการธนาคาร
- พัฒนาทักษะของบุคลากร ท่ามกลางยุคที่มีการแทรกแซงของเทคโนโลยี และ ภาคอุตสาหกรรมการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ร่วมมือกับสถาบันการเงินและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการธนาคาร